تعبیر خواب آب استخر چیست؟

تعبیر خواب آب,تعبیر خواب استخر,تعبیر خواب استخر ماهی,تعبیر خواب استخر آب گرم,تعبیر خواب استخر بدون آب,تعبیر خواب استخر پر از ماهی,تعبیر خواب استخر ابن سیرین,تعبیر خواب استخر کثیف,تعبیر خواب استخر بزرگ,تعبیر خواب استخر در خانه,تعبیر خواب استخر شنا,تعبیر خواب افتادن در استخر آب,تعبیر خواب استخر اب گرم,تعبیر خواب آب و استخر,تعبیر خواب دیدن استخر آب,تعبیر خواب آب زلال استخر,تعبیر خواب جدید استخر,تعبیر خواب استخر خالی,تعبیر خواب استخر خون,تعبیر خواب استخر رفتن,تعبیر خواب استخر سیاه,تعبیر خواب شستن استخر,تعبیر خواب استخر شیر,تعبیر خواب امام صادق استخر,تعبیر خواب استخر طلا,تعبیر خواب استخر عمیق,تعبیر خواب استخر کوچک,تعبیر خواب استخر گل آلود,تعبیر خواب استخر لجن

تعبیر خواب آب آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و تعبیر خواب آب گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانیتعبیر خواب آب ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند تعبیر خواب آب پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.

تعبیر خواب آب استخر

تعبیرخواب آب , تعبیرخواب آب استخر , تعبیرخواب آب در خانه , آب در خواب دیدن

تعبیر خواب آب بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم . آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. تعبیر خواب آبابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند تعبیر خواب آبو آرامش را از انسان میگیرند.

تعبیر خواب آب استخر

 

تعبیر خواب آب یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف پول ، مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گرددتعبیر خواب آب و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

تعبیر خواب آب استخر

تعبیرخواب آب , تعبیرخواب آب استخر , تعبیرخواب آب در خانه , آب در خواب دیدن

تعبیر خواب آب اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید.تعبیر خواب آب اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیستتعبیر خواب آب و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده تعبیر خواب آب سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است .

تعبیر خواب آب