تعبیر خواب بغل کردن پسر بچه

تعبیر خواب پسر بچه دیدن,تعبیر خواب پسر بچه نوزاد,تعبیر خواب پسر بچه زیبا داشتن,تعبیر خواب پسر بچه تپل,تعبیر خواب پسر بچه دوقلو,تعبیر خواب پسر بچه ها,تعبیرخواب بچه ابن سیرین,تعبیر خواب ادرار بچه,تعبیر خواب پسر بچه برهنه,تعبیر خواب پسر بچه بیمار,تعبیر خواب پسر بچه برادر,تعبیر خواب پسر بچه بزرگ,تعبیر خواب پسر بچه به دنیا آوردن,تعبیرخواب پیداکردن پسربچه,تعبیرخواب بچه پسرداشتن,تعبیرخواب بچه پسرشیردادن,تعبیر خواب تولد بچه پسر,تعبیر خواب جنازه بچه

محمدبن سیرین گوید:
تعبیر خواب بچه اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، تعبیر خواب بچه دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

تعبیر خواب بغل کردن پسر بچه

لوک اویتنهاو می گوید :

فرزند خود : خوشبختی

تعبیر خواب بچهکودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

تعبیر خواب بغل کردن پسر بچه

بچه های کوچک : غم و غصه

تعبیر خواب بچهدیدن کودکان بیشمار : فلاکت

تعبیر خواب بچهکودکان زیباروی : شادی و سلامتی

تعبیر خواب بغل کردن پسر بچه

آنلی بیتون مى‏گوید:
تعبیر خواب بچه اگر در خواب بچه‏ى بازیگوش و شیطانى را دیدید، نشانه‏ى آن است تعبیر خواب بچه که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى‏شوید.

درباره تعبیر خواب بچه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

‫تعبیر خواب بغل کردن بچه پسر ‫, تعبیر خواب بغل کردن بچه , ‫تعبیر خواب بچه پسر , تعبیر خواب بچه

لیلا برایت مى‏گوید:
تعبیر خواب بچه اگر در خواب بچه‏اى را مشاهده کردید، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏اید. تعبیر خواب بچهدیدن بچه‏ى لاغر در خواب نشانه‏ى آن است که شما دچار مشکل مى‏شوید، اگر در خواب بچه‏ى چاقى را ببینید، تعبیر خواب بچه به این معنا است که در انجام کارها موفق مى‏شوید

تعبیر خواب بغل کردن پسر بچه