تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران

تعبیر خواب بیماری دیگران,تعبیرخواب دیدن بیماری دیگران,تعبیر خواب بیماری لاعلاج دیگران,تعبیر بیماری دیگران در خواب,تعبیر بیماری,تعبیر خواب بیمار شدن

 

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب بیماری اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است تعبیر خواب بیماری و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود تعبیر خواب بیماریو با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد،

تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران

تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران , تعبیر خواب دیدن بیماری , تعبیر خواب دیدن بیماری عزیزان , بیماری در خواب دیدن

ابراهیم کرمانی گوید:
تعبیر خواب بیماریاگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته اند که بیماری در خواب، تعبیر خواب بیماری دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.

تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران

تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران , تعبیر خواب دیدن بیماری , تعبیر خواب دیدن بیماری عزیزان , بیماری در خواب دیدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
تعبیر خواب بیماری بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید تعبیر خواب بیماری و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و تعبیر خواب بیماری در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد تعبیر خواب بیماریولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد.

تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران

تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران , تعبیر خواب دیدن بیماری , تعبیر خواب دیدن بیماری عزیزان , بیماری در خواب دیدن

جابر مغربی گوید: تعبیر خواب بیماری بیماری های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنتها. تعبیر خواب بیماریحضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی بیند که بیمار است و از علت خویش می نالید، دلیل که از غم ایمن شود. اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است. اگر بیند تعبیر خواب بیماریبیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.