تعبیر خواب قصد سفر کردن

تعبیر خواب سفر رفتن,تعبیر خواب سفر رفتن با مرده,تعبیر خواب سفر رفتن مرده,تعبیر خواب سفر رفتن با دوست,تعبیر خواب سفر رفتن به مکه,تعبیر خواب سفر رفتن به خارج,تعبیر خواب سفر رفتن به کربلا,تعبیر خواب رفتن به سفر حج,تعبیر خواب سفر مکه رفتن,تعبیر خواب رفتن به سفر زیارتی,تعبیرخواب سفر رفتن,تعبیر خواب مسافرت رفتن,تعبیرخواب مسافرت رفتن بامرده,تعبیرخواب رفتن به سفر زیارتی,تعبیرخواب رفتن به سفر,تعبیر خواب رفتن به مسافرت,تعبیر خواب رفتن ب سفر

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب سفر اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود.تعبیر خواب سفر اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

تعبیر خواب قصد سفر کردن

‫تعبیر خواب قصد سفر ‫, تعبیر خواب سفر , ‫تعبیر خواب سفر به مشهد , خواب سفر دیدن

جابرمغربی گوید: تعبیر خواب سفراگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شودتعبیر خواب سفر. اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

تعبیر خواب قصد سفر کردن

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب سفراگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بودتعبیر خواب سفر، دلیل است که حالش نیکو گردد. اگر تعبیر خواب سفرکسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

تعبیر خواب قصد سفر کردن

%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86

تعبیر خواب سفراگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است.تعبیر خواب سفر کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می تعبیر خواب سفر شوید یا بشارتی به شما می رسد.

درباره تعبیر خواب سفر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب سفر

علمی : شادمانی

تعبیر خواب سفر سفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید

با کالسکه : خوشبختی دائمی

تعبیر خواب سفر با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید